Startsidan Loggboken
loggboks_topp

Många jobbade i novemberrusket

Sydvästen stod som vanligt på in i viken lördagen 10/11 2012. Typisk litet ruggig och kulen novemberdag, men inte så farligt kallt. 13 man ingick i dagens arbetsstyrka. Arne (Mox) överlämnade på morgonen 2 kompletta ritningspärmar över fartygets modifierade telesystem. En pärm förvaras i bokhyllan i FC-hytten och en pärm i slc. Arne har med hjälp av K1, som tagit fram underlaget här gjort ett otroligt bra och omfattande jobb.

 

En grupp med Lennart i spetsen arbetade med att få ordning på landsidan. Plasttankar för förvaring av slagvatten måste bort från kajerna och vägen längs kajerna och brännas. Högra äventyrscontainern rensades på materiel så att det nu åtminstone går att ta sig fram på containerns golv.

 

Ombord var aktiviteten hög. Slagvatten pumpades bort från luftintags- och styrmaskinrum. Däck, maskin och tele samarbetade i maskin. Dagens akrobat var Pelle som kunde byta kol på insidan av SB generator. Generatorn kunde dock inte provas eftersom det var omöjligt att starta SB GT5. Ett flertal misslyckade startförsök gjordes. Man undrade om det var RME-dieseln som var boven. För kontroll startades BB GT5 och den gick hypersnabbt gång, precis som den alltid brukar göra. Spridare och tändstift byttes på styrbords GT5 utan resultat. Nästa steg är att Magnus tar hem den tändbox som fanns i reserv och kontrollerar den innan nytt startförsök görs på nästa arbetsdag.

Trippmätaren till SAL-loggen på bryggan byttes av K2 så nu skall loggen vara helt klar för utnyttjande av ManO på bryggan och radarnavigatör i slc enligt den metodik som på vår tid stod reglerad i Chefen för marinens brygganvisningar men som tillämpats ända fram till nu. Moderna fartyg lär dock inte ha något kartbord för papperssjökort, så hur kommer det gå i framtiden när elektroniken faller ur?

Arbetet med att få avfuktningssystemen igång ombord avslutades genom att ansluta fläkten som håller fukten borta från pjäsen. Brand- och länssystem blåstes med tryckluft för att få bort allt vatten i ledningarna inför vintern.

 

Följande arbeten genomfördes:

DOKUMENTATION

 • Auditering
  Förberett auditering genom att börja gå igenom och kontrollera samtliga handlingar som skall uppvisas för DP.

 • Ritningar
  Arne överlämnade 2 pärmar med ritningar över fartygs modifierade tele- och elsystem. Dessa pärmar förvaras nu med 1 ex i FC hytt och 1 ex i slc. Därefter fortsatte arbetet med digitalisering av ritningar till olika system.

MASKIN

 • Kompressor
  Tömt Poppens kylsystem på vatten så att det inte finns någon risk för sönderfrysning.  

NAUT

 • Trippmätare på bryggan
  Bytt distansmätare på bryggan och kontrollerat dess funktion.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Generatorer
  Bytt kol på ”baksidan” av SB generator. Generatorn kunde dock inte kontrolleras eftersom det inte gick att få igång SB GT5. Bytt tändstift och spridare utan resultat. Tänd boxen tas iland kontroll.   

MILJÖSKYDD

 • Slagvattentankar av plast 
  Demonterat de till tankarna hörande gallerhöljena och stuvat dem på särskild plats.
  Plasttankarna har placerats samlat vid pirfästet för senare transport till bränningsplats.

RESERVDELAR

 • Förvaring av reservdelar
  Börjat arbetet med att rensa bort icke användbar materiel i den högra äventyrscontainern. Golvet i containern är nu rensat så att det går att komma fram.

KLARGÖRNING INFÖR VINTERN

 • Pjäsen
  Dragit om kabel till förliga avfuktningsaggregatet. Strömkopplat fläkt i pjäsen för drift med enbart landanslutning.

 • Hålskepp och länsbrunnar
  Länsat i luftintagsrum och i styrmaskinrum.

 • Brand- och spol- och länssystem
  Blåst bort resterande vatten i brand-, spol- och länsningssystem med tryckluft.

 • Avfuktning
  50% fuktighet vid ankomst ombord (=bra!). Kontrollerat våtluftutsläppen i 3 st.däcksgenomföringar vid arbetsdagens slut.

 

//Sten Hecker

(via webmaster)

 

Nu funkar ORA:n som ny

Lördagen 27 oktober låg Gålöviken lugn. Endast små vågor från en laber bris kunde skönjas. Allt eftersom solen steg allt högre upp över horisonten blev det varmt och skönt på däck, vilket i hög grad underlättade arbetet för den för dagen ganska reducerade besättningen om 6 man som deltog i arbetsdagen.


Följande arbeten genomfördes:

DOKUMENTATION

 • Skyddsrond
  Genomfört obligatorisk skyddsrond

MASKIN

 • SB GT5
  För att kunna arbeta med SB generator måste SB GT5 köras. Gasturbinen visade sig vara svårstartad och när den väl startat svår att hålla igång. Beror sannolikt på bränsleproblem; Bränsleregulatorn kan behöva justeras? För stor inblandning av RME-diesel?

 • MS GT1
  Återmonterat mittenturbinens aktra kulventil efter renovering.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • ORA
  Arbetet med att reparera fartygets orderhögtalarsystem (ORA) är nu avslutats av telemicklarna. Hörbarheten i alla utrymmen är nu mycket god. I arbetet har ingått att kontrollera samtliga 6 förstärkare (3 st i manskapsmässen och 3 st i luftintagsrummet. 2 st förstärkare av dessa var ur funktion. Några transformatorer i förstärkarna måste bytas ut.
  Då reservdelar saknades har nya transformatorer konstruerats och tillverkats av vår nyaste besättningsmedlem och teletekniker. Efter återmontering fungerar förstärkarna och hela systemet nu bättre än någonsin (enligt FC 1972).

 • SB generator
  Felsökning har skett på SB generator som inte tog magnetisering i samarbete mellan tele och maskin. Det visade sig att kolen var slut, vilket orsakade att släpringarna i generatorn var brända. Kolen är nu utbytta och släpringarna slipade. Återstår att byta 2 st kol på baksidan av generatorn (jobb för akrobater typ Thomas eller Arne).

RESERVMATERIEL

 • Satellitcontainern
  Radioklubben har demonterat samtliga satellitantenner utom den största antennen som pga dess tyngd kräver utnyttjande av taljor, eller annat lyftdon, för att lyfta ur den ur containern.

 • Förrådscontainrar
  Medverkat i röjning av materiel och iordningställanade av förrådscontainrar.

KLARGÖRING FÖR VINTERN

 • Avfuktningsaggregat
  Anslutit samtliga avfuktningsaggregat elektriskt så att de går även då huvudtavlorna stängs av när fartyget lämnas.

 • Hålskepp och länsbrunnar
  Kontrollerat att utrymmen i hålskepp är länsade inkl. länsbrunnar i LIR och SMR.

 • Radiatorsystem
  Fyllt på värmesystemets expansionskärl med 15l glykolblandat vatten.

 • Känslig materiel
  Tagit in livbojar, Epirb, brandsläckare, brandslangar, skumvätska, munstycken samt fartygets namnskyltar.

 

//Sten Hecker

(via webmaster)

 

Mycket gjort senaste arbetsdagen

Följande punkter betades av vid arbetsdagen 13/10:

DOKUMENTATION
 • Ritningar
  Avslutat ritningar för fläktsystem och ORA.
  Alla CAD- ritningar som har utförts kommer att finnas tillgängliga i en pärm ombord där det blir lätt att finna en viss ritning.
  För maskin återstår bl.a. ritningar över brännolje- och smörjoljesystem. För att kunna utföra ritningen behövs en skiss på hur systemen är uppkopplade.
NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATON
 • ORA
  En 10W- förstärkare som driver ORA-högtalare i befälsinredningen akter har demonterats och tagits iland för reparation. Problemen är för låg ingångsimpedans, kondensatorer behöver bytas.

 • 24V system i maskinrummet
  Slutinstallerat 24V-systemets batterigrupp A4 i maskinrummet som hanterar bl.a fartygslarm, tyfon och reservdrift gyro samt batterigrupp A3 som hanterar reservbelysning i maskinrum och maskincentral. 2 batterier behövde utbytas p g a överladdning.

 • Batterigrupper 24V
  Genomfört urladdningsprov för batterigrupp A3 med godkänt resultat.
  Samtliga batterigrupper för 24V skall genomgå urladdningsprov.

 • Fartygets fläktsystem
  Genomfört restarbeten på telesidan i maskin bl a avseende kontaktorer för maskinrumsfläktarna. Nu finns en bra blockritning som har varit till stor hjälp för att få igång fartygets ventilationsfläktar, som inte kunde köras under EDIP.

 • Generatorer
  Konstaterat att det inte finns någon hetluftläcka på SB GT5.
  Upptäckt att en släpring i SB generator var kraftigt belagd, vilket kan påverka att generatorn inte tar magnetisering. Speciella slipdon kommer att anskaffas för att få bort beläggningen.

 • Rundradiosystemet
  Rundradioenheten demonterad och ilandtagen för justering.
KLARGÖRING FÖR VINTERN
 • Drivmedel
  Pejlat drivmedelstankar. 4500 liter finns i förliga centertanken vilket räcker väl till för att köra pannan även om vintern blir otroligt kall.
  Totalt ombord finns 15400 liter.

 • Avfuktningsaggregat
  Bytt båda filtren i avfuktningsaggregatet i styrmaskin.

 • Avfuktning
  Kopplat slang till avfuktningsaggregaten i tvättrum 3 och FC hytt och styrmaskin samt kontrollerat att aggregaten fungerar och är korrekt kopplade.
  Provstartat och kontrollerat funktionen för avfuktningsaggregatet i däckstamburen som avfuktar radomen.
  Återstår att ansluta samtliga aggregat så att de är strömsatta även när fartyget lämnas och huvudtavlorna kopplas ur.

 • Färskvattensystemet
  Stoppat färskvattenpumpen. Brutit förbindelsen mellan pump och färskvattentank. Dränerat känsliga delar av rörsystem för färskvatten, där vatten kan kvarstanna och åstadkomma att röret fryser sönder.
  Fyll på spolarvätska i känsliga delar av rörsystemet, bland annat i toaletterna i förskeppet. Utfört motsvarande arbete avseende toaletten i tvättrum 3.

 • KaMeWa
  Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna.

 • Smörjoljekylare
  Demonterat kulventilen till förliga intaget till mittenturbinens oljekylare. Kulans yta var repad och packningarna måste bytas. Vid återmontering måste kontrolleras att ventilen kan stänga helt (milimeterprecision). Fortsatt verksamhet består av att utföra motsvarande arbete på ventilen till aktra utsläppet från oljekylaren.
  När dessa ventiler kan stängas så att de sluter helt tätt kan plåtarna som svetsats fast ovnpå in- och utsläpp till oljekylarna tas bort även om hela oljekylaren inte har hunnit renoveras.

  En frostvakt skall monteras i maskinrummet nästa arbetsdag, Vidare skall isoleringsmattor läggas ovanpå oljekylarna för att förhindra att temperaturen i kölarna nedgår under 0 grader.

 • Hylskylning
  Dränerat hylskylning för de tre propelleraxlarna.

 • Brand- och spolsystem
  Tömt brand- och spolsystem på vatten. Återstår att blåsa rent med högtrycksluft.

 • Hjärtstockar
  Dragit smörjfettnipplar på hjärtstockar i styrmaskin.

Bakom tangenterna/
Sten Hecker

 

En paradisisk dag

Årets EDIP (En dag i paradiset) lördagen 15 september blev den succé vi har blivit vana vid. En strid ström av besökare attackerade biljettförsäljningen reda några minuter efter grindöppning. Våra fartyg gick i skytteltrafik och satte hård press på besättningarna. Alla vi som jobbade hårt både ombord och iland kan känna oss stolta över ett ånyo lyckat EDIP.

 

Nytt för i år var att Sjövärnskåren och Sveriges Flottas Ungdomsförbund var inbjudna och kunde förses med friplåtar tack vare ett generöst stöd från Haninge kommun. Sjövärnsungdomarna ställde också upp som funktionärer vid grinden, som parkeringsvakter, flagghissare och allt son vi behövde hjälp med. Stort Tack!

 

Inte bara försäljningen av åkbiljetter gick bra utan även souvenirförsäljningen gav ett välkommet och rejält tillskott i kassan. Spica Vänners styrelse riktar ett stort tack till alla er som ställde upp för att göra EDIP 2012 till den succé det blev. Ingen nämnd och ingen glömd

 

Extra arbetsdag 8/9

8 september 2012 blev en extra arbetsdag ombord på Spica. Kjell (K1) och Magnus jobbade med orderhögtaleriet. Christian och Pelle med pitotröret.

 

 • Pitotröret
  Nya packningar monterades för att få stopp på läckaget på pitotrörets topp. Tack vare insatsen i lördags av Christian och Pelle kan pitotröret nu sättas ut och tryckloggen fungera vid nästa körning på EDIP 15/9 2012. Efter många års arbete av Kjell och med dagens arbete så kan farten nu presenteras på bryggan, i slc och i MC. Vid kontroll under resorna efter översynen stämmer farten ganska väl överens med bryggans GPS. Trippmätaren på bryggan visar dock ungefär dubbel distans medan den i slc visar mer korrekt..

  Första åtgärden är vid kommande arbetsdagar att byta ut distansgivaren på bryggan. Om problemet med distansmätning på bryggan kan lösas genom byte av distansgivare återstår att helst gå i loggbana och därefter justera loggen. Saknas drivmedel för gång i loggbana får vi kontrollera loggen under vanlig förflyttning.

 

 • ORA
  Under en längre tid har vi haft problem med orderhögtalarsystemet. K1 och Magnus jobbade vidare med felsökning. En av 10Wförstärkarna i luftintagsrummet fungerar inte utan har demonterats och Magnus har tagit hem förstärkaren för reparation. Bl. a är kondensatorerna i förstärkaren i dåligt skick. ORA´n har nu följande funktion:
     o Däck OK
     o Mässar Mittsektionen med off-inredning, slc är bortkopplade

  Från bryggan kan man genom att välja ”Mässar” och ”Däck” få ut information till personal på däck och i förliga inredningen, MC och FC hytt.

 Bakom tangenterna/
Sten Hecker

 

Och regnet det bara öste ned ...

Blött och grått var det på Gålö i lördags. Vilket inte hindrade att problemet med styrbords KaMeWa löstes under dagen!

En verkligt regnig lördagmorgon tog sig 8 man ombord för arbete på Spica. Huvudjobbet var att få ordning på maskin. Gunnar, P-O och Arne hittade felet på SB GT1 och åtgärdade detta så att Spica är nu åter gångklar med 2 turbiner. MS kan inte köras eftersom oljekylaren läcker och att vattenintag och utlopp är pluggade.
Christian och Pelle jobbade med Pitotröret. Kjell och vår nye medlem Magnus Lindmark jobbade med ORA-n och jag själv med reparation av asbestskador.
Vi har fått ett nytt haveri, nämligen på fläkten T1 som inte fungerar. T1 är viktig för den blåser in frisk luft i inredningen. Vi får klara oss utan T1 under EDIP. Det kommer nog att gå bra.

Följande arbeten utfördes:

 • Pitotröret
  Det läcker vatten från pitotrörets topp varför denna demonterades och rengjordes. O-ringar och packningar måste bytas. Biltema hade inga passande utan inköp måste ske på annan plats. Innan Pitotröret kan sättas ut igen och loggen tas i drift måste byte av packningar göras.

 • SB GT1 KaMeWa-hydraulik
  Felsökning genomfördes från grunden varvid SB GT1 startades förfelanalys. Efter flera starter konstaterades att den direktdrivna KaMeWa-pumpen sög luft i stället för hydraulolja. Grundorsaken var för låg hydrauloljenivå i turbinens KaMeWa-tank samt att en otät rörkoppling för hydraulolja orsakade att pumpen sög luft. Efter påfyllnad av 30 liter olja och åtdragning av rörkopplingen erhölls normalt hydrauloljetryck, vilket innebär att KaMeWa-systemet för SB GT1 fungerar och att fartyget kommer vara gångklart till EDIP. Påfyllnad av hydraulolja skall göras under veckan. Samtidigt kommer SB GT1 smörjoljepump för växeln kontrolleras.

 • Tryckfläkten T1
  Innan start av SB GT1 startades T1. Fläkten gick igång med havererade direkt. T1 och T2 måste återstartas efter övergång till fartygskraft för att få igång fläktar i maskin. För att inte riskera att skadan på T1 förvärras innan reparation kan ske, skall strömmen till T1 tillsvidare vara bruten på strömbrytare i BB elapparatrum.

 • ORA
  Fortsatt arbete för att försöka få ordning på orderhögtalarna. Mikrofonen på bryggan var helt ur funktion och har nu bytts. Reparationen har nu kommit så långt att man kan höra orderhögtalarna på däck. Det är inte klart i inredning och maskin. Det är ett komplicerat arbete med ett antal förstärkare som har reläer som inte drar korrekt.

 • Bryggan
  Reparerat isoleringsskador. Återstår att måla tak och skott där reparationer har skett.

Vid tangenterna

/Sten Hecker

 

Regnig arbetsdag den 16 juni

Regnet öste ned denna lördag. Besättningar på Ystad och Spica hade börjat förbereda tvätt av turbinernas kompressorer redan på fredagen. Förberedelserna bestod bl. a av blötläggning av kompressorerna med fotogen.

 

På morgon var piren mellan fartygen redan fullbelagd med tvättutrustning som tagits ut till Gålö dagen innan. Där stod bl.a. en komplett dieseldriven högtryckstvätt som även kan producera varmvatten. En jättestor plasttank med avjoniserat vatten stod mitt på piren mellan fartygen. För att trycka upp vatten till kompressorn låg en splitterny dränkbar länspump klar att sänkas ned i tanken.

På Ystad gick BB GT1 inte att starta trots att tidigare renoverade spridare hade monterats. På Spica var det kompressortvätt som nu gjordes av P-O, Arne och Kjelle H (K2) under Gunnars ledning. Hela proceduren med tvätt under torrotation med fotogen/avfettningsmedel, avjoniserat vatten i flera omgångar genomfördes på alla tre huvudturbinerna och på de två generatorturbinerna.  Även hela luftintagsrummet rengjordes med högtryck.  Efter avslutad tvätt provstartades samtliga turbiner.
Under sommaren kommer arbete att ske på Spica varvid de 8 spridarna som finns på varje GT1 skall demonteras och sändas till vår vän och välgörare Widde i Arboga för översyn. Här måste man vara väldigt noga och anteckna vilken plats varje spridare suttit på för att kunna återmontera spridarna på sin tidigare plats efter översyn.

I slutet av dagen meddelade Gunnar att man inte kommer att kunna få igång BB GT1 på Ystad till den inplanerade kundkörningen tisdagen 19/6 och att det kunde bli aktuellt med Spica som reservbåt. Av den anledningen planerades en mindre nyckelbesättning på Spica. Arbetet på Ystad fortsatte dock hela söndagen 17/6 och sedan några få spridare utbytts märkte man att turbinen kunde tända. Framåt kvällningen hade alla spridarna återmonterats och turbinen kunde startas normalt.

 

Vår Kjelle (K2) från Spica arbetade hela söndagen i luftintagsrummet på Ystad, vilket är jättebra för nu kan K2 procedurerna vid demontering och montering av spridare. På måndag kommer gasturbinspecialisten Christer och gör den slutliga återställningen av Ystads turbiner efter utförd återmontering av spridare. Najning skall utföras vilket torde innebära låsning av alla bultar mm. som skulle kunna vibrera loss.

 

Nästa gångdag för Spica blir antagligen först i slutet av juli. Spica skall, som säkert är bekant, till Rindö för översyn i början av augusti 2012. Under denna gångdag hoppas vi att få med Christer för att göra om den effektmätning som gjordes nu på våren. Då har vi möjlighet att kontrollera om spridarrenovering och kompressortvätt har kunna åstadkomma en tillräcklig höjning av gasturbinmaskineriets effekt. Utan Christer och Widde skulle vi ha svårt att klara det löpande underhållet av turbinerna på både Spica och Ystad eftersom det i vissa avseende krävs specialistkunskaper. Med deras hjälp kommer vi säkert även i fortsättningen kunna få ut den tillräckliga effekten som behövs för att driva så stora deplacerande fartyg som Spica och Ystad i farter över 30 knop.

 

Litet i skymundan kämpade Kjelle (K1) med orderanläggningen. Den fungerar nu bra utom när det gäller högtalarna i MC och i maskinrummet. För att ge ljud i dessa två och högtalaren på däck ovanför maskinkappen måste de tre förstärkarna som sitter i luftintagsrummet fungera. Man måste göra felsökning här och förstärkarna är inte så lätta att komma åt. Arbetet med ORAn får fortsätta under kommande arbetsdagar. Även Ta-systemet kontrollerades när det gäller förbindelsen mellan brygga och maskin. Kontakterna i respektive dosa rengjordes varefter förbindelseprov utfördes med gott resultat.

 

Sten Hecker

(genom Webmaster)

 

Arbetsdagen 9/6

Lördagen 9/6 samlades 12 medlemmar ombord. Det var 10 grader varmt och lätt regn, väderleksrapporten var inte särskilt positiv för vårt område. 

Kurre lyckades under dagen bli klar med navdatorn i slc. Problemet har varit att få ned GPS-informationen till slc från antennen till den GPS som sitter framför ManO stol på bryggan. På sikt kanske man kan dra en kabel till manskapsmässen för att där kunna presentera ett elektroniskt sjökoft med fartygets position markerad.

I luftintagsrummet har Oscar monterat upp lysrörsarmaturer så nu finns det bra belysning för det arbete som måste utföras i luftintagssrummet på våra GT1-or.
Kenneth har pejlat tankarna manuellt. I den förliga dagtanken finns diesel tillräckligt för att köra pannan kalla dagar. I de aktra tankarna finns tillräckligt med drivmedel enbart för att kunna  klara att köra turbinerna för effektkontroll efter genomförd kompressortvättning.

Ole fick ensam det mindre stimulerande vårstädningsjobbet så nu är det dammsuget och fint i inredningen. När dammsugning skulle köras i MC så gav dammsugaren upp och den gick inte att starta.

Arne och P-O jobbade med Poppen. Beträffande kylpaketet på Poppe-kompressorn så visade det sig att det fortfarande läckte trots genomförd renovering. P-O har en teori om hur man skall kunna täta den läcka som fortfarande återstår efter att kylpaketet har översetts.

Kjelle (K1) och Kjelle (K2) jobbade vidare med orderanläggningen. Det är fortfarande problem med en av de tre 10W-förstärkarna som sitter i manskapsmässen. C Gålö, Lennart, fortsatte arbetet med att få ordning på ”C Gålö Exp.” (gröna plasthyddan vid containerstaden).

Kl 1000 samlades vi i Gunrummet tillsammans med Göran Linddahl, VD för rederi Ystad. Ämnet var att både Spicas och Ystads huvudturbiner visar på kraftig effektnedgång, som inte kan tillåtas fortsätta. I stället skall effekten höjas till normal nivå.  Avsikten med mötet vara att försöka att samordna maskinbesättningarnas arbete för att åtgärda problemen. Bl a överenskoms att båda fartygen skall tvätta kompressorena med gemensamma resurser kommande på lördag 16/6.

Sten Hecker
(genom Webmaster)

 

Arbetsdagen 28/4

Följande arbeten genomfördes denna arbetsdag:

 • Placerat ut livräddningsmateriel.

 • Monterat ny GPS-antenn och dragit kabel med USB-anslutning till laptop med navigeringsprogram på bryggan/alternativt till slc

 • Kontrollerat sjökort inför kundkörning 7/5.

 • Kontrollerat att samtliga brandstationer är utrustade enligt utrustsningslista. Kontrollerat att brandposterna är rätt utmärkta.

 • Löst problemet med läckande brandpostventil på halvdäck genom att montera ett grenrör med fungerande ventiler.

 • Kontrollerat att brandlarm erhålles från rökdetektorer i MR.

 • Inventerat säkerhetsutrustning enligt checklista utrustning (RFM flik 4.4) som bifogas (räddningsvästar inventerade föregående

 • arbetsdag).

 • Kontrollerat bärbar länsejektor TVE 1000 i skyddsmtrlskåp 2

 • Kontrollera DEL 2000 (slc tambur).

 • Ett andningsskydd samt en branddräkt placerat i signalmaterielskåp på babords gångbord. En branddräkt jämte handskar och stövlar saknas.

 • Monterat en brandvarnare i manskapsmässen och en i däckstamburen.

 • Rivit bort färgflagor under däck i LIR och dammsugit därefter.

 • Länsat bort vatten i LIR köl (med svamp och pyts), men vattnet återkom efter fikat.

 • Kontrollerat på huvuddäck att samtliga rostskador är behandlade och målade.

 • Ordnat så att det finns färkvatten i handfaten i tvättrum 3.

 • Kontrollerat toaletten i tvättrummet sedan spolvattenpumpen startats. Driftsatt och kontrollerat septiktoaletterna.

 • Kontrollerat att vatten finns i kranar till handfaten.

 • Bunkrat vatten. Kontrollerat pumpen och driftsatt färskvattensystemet.

 • Bunkrat 5000 liter 27/4 2012. Pejlat drivmedelstankarna 28/4 2012, 18500 liter.

 • Åtgärdat svag hörbarhet på headset för FC och SB bryggvinge.

 • Kontrollerat förbindelse bryggan;  –maskin, - slc, - back och halvdäck och torpeddäck. Påbörjat arbetet med att reparera ORA.

 • Flyttat en förtöjningstross från förpiken till halvdäck (två nya förtöjningstrossar om 50 m levereras om cirka 8 veckor).

 • Sten Hecker

 

Arbetsdagen 31/3

Genomförda arbeten ombord 31/3 2012 framgår nedan. Ett allvarligt rostangrepp upptäcktes under arteomformaren i elapparatrummet. Som första åtgärd bör här kontrolleras hur djupt rosten har nått och om det finns risk för läckage. Enplan bör uppgöras för hur rostskyddsarbetet skall kunna medhinnas innan fartyget skall besiktningas i augusti.

 

Fortsätt arbete med navigeringsradar PN 610. Nu 40 år gammal radarstation som naturligtvis kräver mycket underhållsarbete. Förbättringar har gjort för att förbättra video på båda PPI och för att få bättre ekostyrka. EBL- funktion och avståndsstrob finns nu på PPI i slc. Rengjort samtliga kontakter på alla i radarn ingående kretskort. Dokumenterat och märkt kablage Status på SLI bör kontrolleras nästa arbetsdag. Vid eventuell Åboresa kommer SLI att behövas eftersom SLI sannolikt kan godkännas som fartygets Arpha-system, vilket krävs för passagerarfartygstrafik i internationell fart.

Bytt kursgyrots kraftaggregat som omvandlar 220V ~ till 24V=.

Överenskommit om hur upphängning av andningsskydd (luftapparater skall monteras i signalmaterielskåpet).

Haninge brandredskap AB gjorde den obligatoriska och årliga brandbesiktningen 3/4 2012. Vi bör i fortsättningen ta in våra skumsläckare i uppvärmt utrymme under vintern. Skumvätskan kan frysa när temperaturen inne i fartyget går ned mot -5oC, vilket kan skada släckaren. Dessa släckare har nått 10 års ålder 2013 och skall då tas i land för kontroll.

 

Ett omfattande arbete behöver göras för att stoppa ett flertal rostangrepp. På de flesta ställen är rostangreppen svåra att komma åt. Sandblästring är inte möjlig. Det bör undersökas om det går att finna en metod att begränsa rostutvecklingen på annat sätt. Följande bör övervägas:

a) Kolsyreblästring

b) Vakuumblästring

c) Behandling med fosforsyra följt av påläggning av tectyl i likhet med underredsbehandling av bilar.

Undersökning pågår för att få kontakt med ett företag som utför kolsyreblästring. Kostnader för sådana arbeten som behöver göras på Spica behöver också framtas.

 

Rostangreppen i färskvattentanken behöver stoppas. Möjligheter att arbeta inne i tanken är dock begränsade. Det går inte heller att komma åt alla skrymslen med mekaniska verktyg. Kolsyreblästring är här ett aktuellt alternativ.

Kontrollerat kölarna från gryngången till styrmaskin. Förpik, kättingbox får kontrolleras i samband med varvsöversyn.

Lösa metallföremål i form av pengar har hittats på några håll. Dessa metallföremål åstadkommer galvaniska strömmar som orsakar förrostning. Metallförmål får inte ligga kvar mot plåt utan skall tas bort.

Förråden behöver rensas på onödig materiel. Kontroller måste göras i alla utrymmen och under durkar så att trasor och annat skräp inte kan sugas in i i ejektorer eller pumpar vid länsning.

Förrådet i gryngången akterkant behöver rensas på materiel särskilt sådant som kan orsaka stopp vid länsning. Ett fack i intmtrlförrådet saknar låsanordning och innehållet kan falla ned durken då fartyget kränger. Durkar bör lossas så att hela kölen kan kontrolleras.

En del underhållsarbete i amm.durken återstår innan målning kan göras.

Uppbördsrum (under UO-mässen) behöver röjas, durkar lossas på akterkant för att kunna kontrollera kölen. Förråden bör kollas och onödig materiel tas iland. Begränsat förarbete återstår innan målning kan ske.

 

Allvarligt rostangrepp i elapparatrum upptäckt under omformaren. Durkarna måste tas bort för att kunna kontrollera resten av utrymmet. Omformaren kan inte flyttas,. Kraftaggregatet för torpedeldlening 677 är däremot konstruerat så att aggregatet kan dras ut ur stativet. Sedan kan stativet demonteras. Det bör sedan vara möjligt att från sidan komma åt och undersöka hur djupt rosten har nått. Under de 10 år som Spica låg vid Marinmuseum utan avfuktning har det sannolikt stått vatten i rummet.

Vatten i gunrumsgång har läckt ut på durken och samlats under mattan med rost som följd. Rost har under vintern drabbat ett flertal däcksluckor. Luftintagsrummet har tidigare varit helt torrt, men nu ligger det vatten i kölen, vilket bidrar till att det blir fuktigt i rummet. Ett omfattande rostskyddsarbete har bedrivits där tidigare under projekttiden, men som behöver fortsätta. Rummet bör snarast tömmas på vatten.

Rostangrepp finns på diverse håll i styrmaskinrummet. En del hål finns i däcket som tydligt kan observeras nedifrån om luckan till styrmaskinrummet stängs. Det finns dessutom något eller några hål i akterspegeln. Rör för länsning av babords länsbrunn (se bild 11) går inte ned i brunnen varför handpumpen inte kan nyttjas för länsning. Att komma åt och rostskydda rummet är svårt. Även här behövs en alternativ metod i stället för rent mekansik bearbetning.

En skada funnen där däcket övergår i överbyggnad på fartygets babordssida.

Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna.

Fortsatt arbetet med driftsättning av tryckluftssystemet. Stängning och öppning provades av SB och MS avgasluckor med högtrycksluft från kompressor iland. Återstår lucka till BB GT1 samt de 2 GT5. Fjädrar saknas.

Rengjort de 3 magnetpluggarna på varje huvudturbin.

2 större asbestsskador upptäckta som behöver åtgärdas.

Sten Hecker

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.