Startsidan Loggboken
loggboks_topp

EDIP 12 September

Den traditionmässiga dagen i paradiset genomfördes denna gång som en öppen inbjudan till allmänheten. Det gav ett bra gensvar då ca 600 gäster kom på besök. Spica fick köra fler körningar än nånsin, 6 st. Det innebar att det vi kunde visa upp fartyget och dess manöverförmåga runt Äggskären för 236 passagerare under 5 timmar. Vädret var också på vår sida så alla var mycket nöjda med sina upplevelser. Besättning och fartyg fungerade mycket tillfredställande. Under kvällen övergick EDIP till ENIP (En Natt I Paradiset) där förbrödring skedde i Intensiven.

Christian

 

Ombasering Stockholm - Gålö 23 Augusti

Under resan var vi 55 st ombord (35 gäster och 20 i besättningen). Resan gick i fint väder vilket märktes på att det var många fritidsbåtar ute trots skolstart och avslutad semester. Under denna resa så förflyttade vi oss tillsammans med Ystad som anslutit till Örlogsdagarna. Tanken var att när vi kom ut på Kanholmsfjärden skulle vi genomföra lite evolutioner. Tyvärr visade det sig att det var en kappsegling på gång tvärs över fjärden så det blev enskild förflyttning till Gålö. I samband med denna så råkade både Ystad och Spica orsaka svallskador på några fritidsbåtar. Efter kontakt med ägarna och en inbjudan till EDIP kunde detta läggas till handlingarna.

Under resan hade vi en kock som tillagade mat till samtliga ombord, strongt gjort om man ser till förutsättningarna. Som vanligt är det viktigt att en sjöman får god och närande mat, annars blir han/hon kinkig och svårhanterlig. Passagerarna fick också i smågrupper gå runt i fartyget och bli presenterade för olika verksamheter ombord. Efter förtöjning presenterades Gålöbasen och därefter var det avtropp med bland annat bokad buss.

Christian

 

Verksamhet i Stockholm 23 Maj - 23 Augusti

Under de 13 veckor som Spica var baserad vid Wasamuseet genomfördes tre förflyttningar. Den första var en kundkörning den 23 juni med Nammo LIAB AB som är en av våra sponsorer (livräddningsutrustning). De övriga två var omförtöjningar mellan Wasamuseet och Östra Brobänken den 13 respektive 17 augusti. Dessa var föranledda av att området utanför Wasamuseet skulle utnyttjas för firandet av isbrytaren St Erik 100 år med ett stort antal ångfartyg som inbjudna.

I övrigt ägnades tiden stillaliggande till att visa upp fartyget för allmänheten under lördagar och söndagar, bokade middagar eller mottagningar och visningar. En kräftskiva för besättningen lyckades också klämma in sig i schemat. Den sista helgen genomfördes Örlogsdagarna där såväl historiska som nuvarande i tjänst örlogsmän var förtöjda i den gamla örlogshamnen. En episod som var mindre trevlig var att en person vid två tillfällen tog sig in på kajen efter stängning och vid det andra tillfället även inombords Spica. Annars måste perioden anses vara lyckad.

Christian

 

Ombasering Gålö - Stockholm 23 Maj

Den 23 maj var det då dags för den rutinmässiga ombaseringen till Wasamuseet för att under sommaren visa upp fartyget och erbjuda möjligheter till samkväm ombord för hugade kunder. För första gången hade vi i princip full last av passagerare under ombaseringen. Besättningen var denna gång 17 st.

Efter en inledande genomgång med besättningen så genomfördes en brandövning samt förberedelser för att ta emot passagerarna som anlände med bland annat bokad buss. Efter mottagande och förevisning av Gålöbasen embarkerade gästerna och kursen sattes mot huvudstaden. Efter losskastning fick gästerna lunch och möjlighet att gå runt i fartyget. Efter såväl högfartslöpa som lågfartlöpa med kaffe och bulle förtöjde Spica vid Wasamuseet enligt tidsplan.

Christian

 

Rotekörning 16 Maj

Årets första körning med passagerare blev en rotekörning tillsammans med Ystad. Ca 120 gäster skulle alla få åka Järnholmsundsturen. Det stora antalet innebar två turer med båda fartygen. Under färden genomfördes också evolutioner vilket uppskattades av såväl gäster som besättning. För de gäster som inte kunde åka genomfördes visning av Gålö-basen. Samtliga erbjöds också en lättare lunch. Konceptet med rotekörning fungerade så bra att det finns anledning att fortsätta med denna typ av körningar. Att dessutom öva enklare evolutioner ligger i andan för vår verksamhet att sprida marin kulturhistoria och kunskap om fartygets verksamhet under kalla kriget.

Christian

 

Provtur 1 Maj

Den 1 maj var det äntligen dags för årets första riktiga sjötur. Provtursdagen var en kombinerad systemtest och utbildningsdag, där fartygets olika system kontrollerades inför säsongens körningar så att allt fungerar som det ska. Dessutom genomfördes också en del grundläggande utbildningspass samt olika rutinmässiga kontroller enligt RFM. De senare för att kunna dokumentera den säkerhetsmässiga och materiella statusen på fartyget.

Vi var en stor besättning ombord, 24 st. Inledningsvis genomfördes en formell säkerhetsgenomgång på samma sätt som när vi har passagerare. Syftet var att dels sprida kunskap till alla om vad som tas upp under genomgången och dels att alla skall kunna lämna synpunkter och förslag på innehållet eller fråga om oklarheter. Innan losskastning genomfördes en genomgång om arbetena i förtöjningsstationer och vid ankring. Efter losskastning prioriterades genomförande av maskinkontroller och övriga tester. När dessa var klara genomfördes en skyddsövning under gång och ankring syd Älvsnabben. Efter ankringen genomfördes en brandövning, en evakueringsövning och genomgång av lättning. Lunch intogs till ankars.

Efter lättning fortsatte maskintesterna. Dessutom genomfördes en man över bord övning med test av änternät och övrig utrustning. Förtöjning skedde enligt plan och besättningen kunde se tillbaka på en lyckad dag.

Christian

 

Pjäsbyte Muskö 24-29 April

En händelse som legat i den preliminära planeringen sedan förra året var ett byte av vår 57mm pjäs som av olika skäl behövdes ersättas. En av HMS Carlskronas pjäser var bestämd att sättas på Spica. Efter mycket myllrande och planerande så bestämdes att bytet skulle ske på Muskö, i Risdal, 27-29 april. Då det ansågs viktigt att bytet genomfördes så prioriterades detta och genomfördes enligt plan. Då Spica ej var körfärdig så krävdes hjälp genom bogsering. Här kunde Nordanö på ett förtjänstfullt sätt ställa upp och se till att vi kom både till Muskö och därifrån tillbaka till Gålö. Nedan ett utdrag ur den rederiorder som gavs ut för pjäsbytet.

Fredag 24/4  

0800 Förberedelser för bogsering av Nordanö påbörjas. Bogsering ner till Risdalsslipens tunnelmynning. Fartyget förtöjs och stängs. De förberedelser som kan göras för torrsättning genomförs. Besättningen återtransport med Nordanö. Åter Gålö senast 1300.

Måndag 27/4

0900 De ur besättningen som anmält deltagande och som lämnat personuppgifter till mig samling på Muskö för säkerhetsgenomgång (plats eso). Förberedelser för torrsättning och landtagning av pjäs. Efter torrsättning förberedelser för Transportstyrelsens inspektion. Arbete med att skära bort skydd för axlarna är beställt. Eventuella byten av utslitna anoder.

Ilandtagning av gammal pjäs.

Tisdag 28/4

Under förmiddagen Transportstyrelsens inspektion av botten. Under dagen ombordtagning av ny pjäs. Byte av anoder vid behov. Om allt fungerar bra sker sjösättning på em.

Onsdag 29/4

Besättning embarkerar Nordanö på Gålö och transporteras till Risdal. Sjösättning av Spica och erforderliga efterarbeten vid kaj. Därefter bogsering med Nordanös hjälp till Gålö. Förtöjning senast 1500.

Christian

 

Utbildningspass 1 Praktik den 11 April

Denna lördag var egentligen en arbetsdag men för att få in en ordentlig portion med praktisk utbildning innan vi börjar köra så genomfördes det första praktikpasset samma dag. Fokus var brandutbildning och den genomfördes i tre moment samt en förevisning med laboratorieutrustning avseende skumsläckning, brandlukt från olika materiel som brann, mm. Övning 1 innebar första insats med handbrandsläckare. Genomfördes med simuleringsutrustning i vaskrum 1. Övning 2 innebar att koppla upp vatten för att släcka en brand i förpiken och övning 3 att med vatten och skum släcka brand i styrmaskin. Många bra erfarenheter från övningarna för de 18 ur besättningen som deltog.

Christian

 

Arbetsdag 6 den 28 mars

Nu börjar säsongen närma sig och det börjar bli dags att påbörja återställning efter vintern. 12 man samlades denna sista vinterarbetsdag. Delar av fartygets vattensystem kopplades in. Ny hållare för säkerhetsplanen (stöd till räddningstjänsten då de skall göra insats ombord) gjordes av en torpedladdningshållare. Denna målades röd och sattes fast på sidan av brygghuset. Lilla signalhornet visade sig vara igenrostat och behöver nog kompletteras med ett nytt. I maskin genomfördes ett stort antal arbeten, det är ju viktigt att få igång alla system innan första provtursdagen. Chiefen lämnade följande sammaställning om vad som gjorts denna dag.

Tagit ombord 400 liter smörjolja/hydraulolja. Fyllt upp KaMeWa-tankar till ca ½ tank och nivåmarkerat på pejlstickorna. Har gjort protokoll för att anteckna påfyllning av olja till respektive KaMeWa och växeltankar. Kåpat av GT 1 och kontrollerat och tätat några läckor på bränsledräneringsledningarna från brännkamrarna. På SB GT 1 görs ytterligare en täthetskontroll efter uppstartning innan plåtarna återmonteras. Kontrollerat att alla automatiska dräneringsventilerna öppnar OK. Vid nästa gångtillfälle kontrolleras att ventilerna stänger som de ska. Magnetpluggarna på GT 1, 3x3 st, kontrollerades enligt 50-timmars tillsyn. Efter hemmaanalys med mikroskop konstaterar jag en del, inte oroväckande, mycket små likformade slitagepartiklar på alla tre GT. På SB också några få mindre spånformade bitar. Sparar partiklarna för att jämföra hur det ser ut om ett år. Styrmaskinens alla lager och leder fett smordes. Olja fylldes på till handvevade nödstyrningens hydraulpump. Pejlade bränsletankarna. Totalt 11600 liter fördelade på : SB 3000, BB 2500, AC 4500,och FC 1600 liter. Vid bunkring föreslås att fylla BB och SB fulla och resten i AC om vi har råd att beställa “full bil”   18 kubik. Fick inte klar frekvensregleringen på SB GT 5.  GT 1 manöverpanel kom ytterligare en bit på väg mot “fullt frisk”.

Något som inte direkt är ett arbete med Spica men som berör vår verksamhet är att det finns en stor mängd skräp på botten i Gålöviken runt våra pirar. Det har väl tappats en del överbord under årens lopp. Förhoppningsvis kan det finnas dykarträning här att för hågade.

Christian

 

Utbildningspass 3 teori den 24 Mars

Det tredje passet innehöll arbetsmiljöarbete, hanterande av passagerera, sjukvårdsorganisationen ombord och tre gruppuppgifter kopplade till nödsituationer. I och med detta pass så har den teoretiska grunden lagts och nästa gång det blir utbildning så sker det ombord med praktiska övningar.

Christian Wollert

Redare

 
Fler artiklar...
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter